Consiliul de Etică

Consiliul de Etică al Spitalului Județean de Urgență Bistrița este constituit și funcționează conform prevederilor Ordinului MS nr. 145/2015 pentru aprobarea componenței și atribuțiilor consiliului de etică ce funcționează în cadrul spitalelor.

Președinte:

Dr. Buta Lili­a­na — medic pri­mar Pedia­trieMembri permanenți:

Dr. Jia­nu Ramo­na Zemo­ra — medic spe­cia­list OG

Dr. Mure­san Lenu­ta — medic pri­mar Reu­ma­to­lo­gie

As. med. pr. — Mocan Mari­a­na

As. med. pr. — Mogo­van Olti­ta

Cons. II RUNOS — Cozan Geor­ge­ta San­da

Mol­do­van Livia — aso­ci­a­ția paciențti­lorSecretar:

Dr. Mas­tan Miha­e­la Vera — medic pri­marMembri supleanți:

Dr. Demi­an Adri­an — medic spe­cia­list ORL

Dr. Maxim Cris­ti­an — medic pri­mar Chi­rur­gie gene­ra­lă

Dr. Pala­lo­gos Ramo­na — medic spe­cia­list Onco­lo­gie

As. med. pr. — Sir­bu Cris­ti­na

As. med. pr. — Osta­ce Nar­ci­sa

Ec. I RUNOS — Cotut Sabi­na

Mol­do­van Ale­xan­dri­na — aso­ci­a­tia pacien­ți­lorSecretar supleant:

Ref. RUNOS — Nea­gos AncaCon­si­li­ul Etic al Spi­ta­lu­lui are urmă­toa­re­le atri­bu­ții:

  • ana­li­zea­za cazu­ri­le de incal­ca­re a nor­me­lor de con­du­i­ta in rela­tia pacient – medic – asis­ten­ta, a nor­me­lor de com­por­ta­ment, a dis­ci­pli­nei in uni­ta­tea sani­ta­ra; veri­fi­ca daca, prin con­du­i­ta lui, per­so­na­lul medi­co – sani­tar si auxi­li­ar incal­ca drep­tu­ri­le pacien­ti­lor pre­va­zu­te de legi­sla­tia in vigoa­re;
  • sesi­zea­za orga­ne­le abi­li­ta­te ale sta­tu­lui in situ­a­ti­i­le in care con­sta­ta incal­ca­ri ale codu­lui de deon­to­lo­gie medi­ca­la, ale drep­tu­ri­lor pacien­ti­lor, pre­cum si ale nor­me­lor de con­du­i­ta pro­fe­sio­na­la apro­ba­te potri­vit legii;
  • ana­li­zea­za sesi­za­ri­le ce pri­vesc pla­ti infor­ma­le ale pacien­ti­lor catre per­so­na­lul medi­co – sani­tar ori auxi­li­ar sau con­di­tio­na­rea exer­ci­ta­rii actu­lui medi­cal de obti­ne­rea unor foloa­se; pro­pu­ne, in func­tie de caz, masu­ri de intra­re in lega­li­ta­te;
  • veghea­za pen­tru res­pec­ta­rea, in cazu­ri­le ter­mi­na­le, a dem­ni­ta­tii uma­ne si pro­pu­ne masu­ri cu carac­ter pro­fe­sio­nal pen­tru acor­da­rea tutu­ror ingri­ji­ri­lor medi­ca­le.