Serviciul de Supraveghere și Control al Infecțiilor Nosocomiale (SSCIN)

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Parter
Tele­fon: 0263 214 390/1

Medic:

Dr. Roman Cris­ti­na

— medic pri­mar epi­de­mi­o­log — Medic coor­do­na­tor


Asis­ten­tă — șefă:

Dr. Melin­te Auri­ca

— asis­ten­tă medi­ca­lă prin­ci­pa­lă


Ser­vi­ci­ul de supra­ve­ghe­re și con­tro­l al infec­ți­i­lor noso­co­mi­a­le (SSCIN) este orga­ni­zat con­form Ordi­nu­lui nr. 916 / 2006 pri­vind apro­ba­rea Nor­me­lor de supra­ve­ghe­re, pre­ve­ni­re și con­trol al infecți­i­lor noso­co­mi­a­le în uni­tăți­le sani­ta­re.

 • SSCIN ela­bo­rea­ză anu­al un pro­gram pro­priu de supra­ve­ghe­re, pre­ve­ni­re și con­trol al infec­ți­i­lor noso­co­mi­a­le în cadrul spi­ta­lu­lui.
 • Depistarea/​identificarea, inre­gis­tra­rea și declararea/​raportarea infec­ți­i­lor noso­co­mi­a­le de către ori­ce spi­tal sunt obli­ga­to­rii.
 • Pre­ve­ni­rea infecți­i­lor noso­co­mi­a­le este un obiec­tiv per­ma­nent al acti­vi­tățtii, pro­fe­siu­nii medi­co-sani­ta­re și un cri­te­riu de eva­lu­a­re a cali­tățtii mana­ge­men­tu­lui din uni­ta­ti­le sani­ta­re.
 • Supra­ve­ghe­rea și con­tro­lul infec­ți­i­lor noso­co­mi­a­le sunt obli­ga­tii pro­fe­sio­na­le și de ser­vi­ciu pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de per­so­nal medi­co-sani­tar și auxi­li­ar sani­tar din uni­tăți­le pres­ta­toa­re de ser­vi­cii și ingri­jiri medi­ca­le.
 • Con­tro­lul efi­cient al mani­fes­tă­rii can­ti­ta­ti­ve și cali­ta­ti­ve con­du­ce la dimi­nu­a­rea ris­cu­lui la infec­ție și eli­mi­na­rea infec­ti­i­lor evi­ta­bi­le prin acti­vi­ta­tea pre­ven­ti­vă.


Orga­ni­za­rea acti­vități­lor de supra­ve­ghe­re și con­trol al infecțiilor noso­co­mi­a­le.

Spi­ta­lul asi­gu­ă orga­ni­za­reaț și func­țio­na­rea unui ser­vi­ciu de supra­ve­ghe­re și con­trol al infec­ți­i­lor noso­co­mi­a­le, for­mat din 5 pos­turi, din care:

Dr. Roman Cris­ti­na Delia

– Medic pri­mar epi­de­mi­o­log

Melin­te Auri­ca

— Asis­tent medi­cal de Igie­na si Sana­ta­te Publi­ca (Sef)

Alu­aș Ele­na

— Asis­tent medi­cal de Igie­na si Sana­ta­te Publi­ca

Mari­an Mari­nel

— Asis­tent medi­cal de Igie­na si Sana­ta­te Publi­ca


Cri­te­ri­i­le de defi­ni­re a infectiei noso­co­mi­a­le

 • Infec­tia noso­co­mi­a­la (IN) este infec­tia con­trac­ta­ta in spi­tal, care se refe­ra la ori­ce boa­la infec­ti­oa­sa ce poa­te fi recu­nos­cu­ta cli­nic si/​sau micro­bi­o­lo­gic si pen­tru care exis­ta dova­da epi­de­mi­o­lo­gi­ca a con­trac­ta­rii in tim­pul spitalizarii/​actului medi­cal sau mane­vre­lor medi­ca­le, care afec­tea­za fie bol­na­vul — dato­ri­ta ingri­ji­ri­lor medi­ca­le pri­mi­te, fie per­so­na­lul sani­tar — dato­ri­ta acti­vi­ta­tii sale si este lega­ta prin incu­ba­tie de peri­oa­da asis­ta­rii medi­ca­le in uni­ta­tea res­pec­ti­va, indi­fe­rent daca simp­to­me­le bolii apar sau nu apar pe peri­oa­da spi­ta­li­za­rii.
 • Defi­ni­tia infec­ti­ei noso­co­mi­a­le se bazea­za pe date cli­ni­ce, epi­de­mi­o­lo­gi­ce, de labo­ra­tor, pre­cum si pe alte tipuri de tes­te de dia­gnos­tic.
 • Fie­ca­re caz de infec­tie noso­co­mi­a­la tre­bu­ie dove­dit ca se dato­rea­za spi­ta­li­za­rii sau ingri­ji­ri­lor medi­co-sani­ta­re ambu­la­to­rii in spi­tal si ca nu era in incu­ba­tie sau in faza de debut/​evolutie cli­ni­ca in momen­tul internarii/​actului medical/​manevrei medi­ca­le.


Com­par­ti­ment de Pre­ve­ni­re si Con­trol a Infec­ti­lor Noso­co­mi­a­le are urma­toa­re­le atri­bu­tii:

 • Ela­bo­rea­za si supu­ne spre apro­ba­re Pla­nul anu­al de supra­ve­ghe­re si con­trol a infec­ti­i­lor noso­co­mi­a­le
 • Orga­ni­zea­za depis­ta­rea, rapor­ta­rea, evi­den­ta, izo­la­rea, tra­ta­rea si apli­ca­rea masu­ri­lor de con­trol in caz de boa­la trans­mi­si­bi­la inter­na­ta sau apa­ru­ta in spi­tal;
 • S.P.C.I.N. inre­gis­trea­za si decla­ra cazu­ri­le de infec­tie nozo­co­mi­a­la des­co­pe­ri­te la veri­fi­ca­ri­le pe care le face la nive­lul sec­ti­i­lor, dupa con­sult cu medi­cul curant al pacien­tu­lui;
 • S.P.C.I.N. are obli­ga­tia intoc­mi­rii Darii de sea­ma sta­tis­ti­ce tri­mes­tri­a­le si trans­mi­te­rea ei catre D.S.P.;
 • Coor­do­nea­za ela­bo­ra­rea si actu­a­li­za­rea anu­a­la impre­u­na cu Con­si­li­ul de con­du­ce­re si sefii de sec­tii a ghi­du­lui de pre­ve­ni­re a infec­ti­i­lor nozo­co­mi­a­le care va cuprin­de: legi­sla­tia in vigoa­re, defi­ni­ti­i­le de caz pen­tru infec­ti­i­le nozo­co­mi­a­le, pro­to­coa­le­le de pro­ce­duri, mano­pe­re si teh­nici de ingri­ji­re, pre­ca­u­tii dei­zo­la­re, stan­dar­de asep­ti­ce si anti­sep­ti­ce, nor­me de ste­ri­li­za­re si men­ti­ne­re a ste­ri­li­ta­tii, nor­me de dez­in­fec­tie si cura­te­nie, nor­me de igie­na spi­ta­li­ceas­ca, de caza­re si ali­men­ta­tie;
 • Veri­fi­ca res­pec­ta­rea nor­ma­ti­ve­lor si masu­ri­lor de pre­ve­ni­re;
 • Orga­ni­zea­za si par­ti­ci­pa la sis­te­mul de auto­con­trol pri­vind eva­lu­a­rea efi­cien­tei acti­vi­ta­ti­lor deru­la­te;
 • Supra­ve­ghea­za si con­tro­lea­za buna func­tio­na­re a pro­ce­du­ri­lor de ste­ri­li­za­re si men­ti­ne­rea ste­ri­li­ta­tii pen­tru instru­men­ta­rul supus ste­ri­li­za­rii;
 • Supra­ve­ghea­za si con­tro­lea­za efec­tu­a­rea decon­ta­mi­na­rii mediu­lui de spi­tal prin cura­ti­re chi­mi­ca si dez­in­fec­tie;
 • Supra­ve­ghea­za si con­tro­lea­za acti­vi­ta­tea blo­cu­lui ali­men­tar in apro­vi­zio­na­rea, depo­zi­ta­rea, pre­pa­ra­rea si dis­tri­bu­i­rea ali­men­te­lor;
 • Supra­ve­ghea­za si con­tro­lea­za cali­ta­tea pres­ta­ti­i­lor efec­tu­a­te in spa­la­to­rie;
 • Supra­ve­ghea­za si con­tro­lea­za acti­vi­ta­tea de inde­par­ta­re si neu­tra­li­za­re a rezi­du­ri­lor cu accent fata de rezi­du­ri­le peri­cu­loa­se rezul­ta­te din acti­vi­ta­tea medi­ca­la;
 • Supra­ve­ghea­za si con­tro­lea­za res­pec­ta­rea cir­cu­i­te­lor func­tio­na­le ale uni­ta­tii, cir­cu­la­tia asis­ta­ti­lor si vizi­ta­to­ri­lor, a per­so­na­lu­lui si a prac­ti­can­ti­lor din inva­ta­man­tul pos­tli­ceal;
 • Ras­pun­de prompt la infor­ma­tia pri­mi­ta din sec­tii, dema­rea­za anche­ta epi­de­mi­o­lo­gi­ca pen­tru toa­te cazu­ri­le sus­pec­te de infec­tii nozo­co­mi­a­le
 • Dis­pu­ne dupa anun­ta­rea pre­a­la­bi­la a direc­to­ru­lui uni­ta­tii, masu­ri­le nece­sa­re, limi­ta­rii de difu­ziu­ne a infec­ti­ei, orga­ni­zea­za, dupa caz, tri­a­je epi­de­mi­o­lo­gi­ce si inves­ti­ga­tii para­cli­ni­ce nece­sa­re.
 • Intoc­mes­te si defi­ni­ti­vea­za anche­ta epi­de­mi­o­lo­gi­ca;
 • Pro­gra­mul de dera­ti­za­re, dez­in­fec­tie, dez­in­sec­tie pe salon si pe spi­tal se sta­bi­les­te dupa cum urmea­za:
 • pe an se sta­bi­les­te un gra­fic de dez­in­sec­tie, intoc­mit de catre com­par­ti­men­tul SPCIN
 • pro­gra­mul de dera­ti­za­re si dez­in­fec­tie se intoc­mes­te lunar de catre fie­ca­re asis­ten­ta medi­ca­la sefa de Sec­tie.


Com­par­ti­ment de Pre­ve­ni­re si Con­trol a Infec­ti­lor Noso­co­mi­a­le are urma­toa­re­le res­pon­sa­bi­li­tati in dome­ni­ul ges­tio­na­rii dese­u­ri­lor rezul­ta­te din acti­vi­ta­ti­le medi­ca­le:

 • Par­ti­ci­pa la sta­bi­li­rea codu­lui de pro­ce­du­ra a sis­te­mu­lui de ges­tiu­nea dese­u­ri­lor peri­cu­loa­se;
 • Orga­ni­zea­za si veri­fi­ca buna func­tio­na­re a sis­te­mu­lui de ges­tio­na­re a dese­u­ri­lor peri­cu­loa­se;
 • Supra­ve­ghea­za acti­vi­ta­tea per­so­na­lu­lui impli­cat in ges­tio­na­rea dese­u­ri­lor peri­cu­loa­se;
 • Ras­pun­de de edu­ca­rea si for­ma­rea con­ti­nua a per­so­na­lu­lui in pro­ble­ma ges­tio­na­rii dese­u­ri­lor;
 • Ela­bo­rea­za si apli­ca pla­nul de edu­ca­re si for­ma­re con­ti­nua in pro­ble­ma ges­tio­na­rii dese­u­ri­lor;