Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgență Bistrița (Policlinica)

Loca­ție: str. Gării nr. 9-11, Bistrița
Tele­fon: 0263 238510

Pro­gra­mări tele­fo­ni­ce Ambu­la­to­riu inte­grat — ADULȚI
— Tel: 0263 239 048
LUNI - VINERI, între orele 12:00 - 18:00

Pro­gra­mări tele­fo­ni­ce Ambu­la­to­riu inte­grat — COPII
— Tel: 0735 401 659

Programări telefonice Cabinet Oncologie (str. Alba Iulia, nr. 7)
— Tel: 0263 223970
LUNI - VINERI, între orele 13:30 - 14:30

Pro­gra­m fișe auto
— interval orar 10:30 - 12:30Ambu­la­to­rul inte­grat al Spi­ta­lu­lui Jude­tean de Urgen­ta Bis­tri­ta func­tio­nea­za la adre­sa str. Garii nr 9–11, Bis­tri­ta..

Sunt con­sul­tati in Ambu­la­to­rul inte­grat in medie un numar de 10.000 de pacienti/​luna.

Pacien­tii care dove­desc cali­ta­tea de asi­gu­rat bene­fi­ci­a­za de ser­vi­cii medi­ca­le decon­ta­te de Casa de Asi­gu­rari con­form legi­sla­ti­ei in vigoa­re in baza bile­tu­lui de tri­mi­te­re de la medi­cul de fami­lie.

Ori­ce ser­vi­ciu medi­cal soli­ci­tat prin cere­rea expre­sa a pacien­tu­lui se va efec­tua con­tra cost con­form tari­fe­lor in vigoa­re.

  • Asi­gu­ra­tii bene­fi­ci­a­za de pache­tul de baza de ser­vi­cii medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te in ambu­la­to­riu, pe baza bile­tu­lui de tri­mi­te­re eli­be­rat de medi­cul de fami­lie sau de alt medic spe­cia­list, cu excep­tia urgen­te­lor si afec­tiu­ni­lor con­fir­ma­te;
  • Pen­tru sta­bi­li­rea dia­gnos­ti­cu­lui, in cazul urgen­te­lor medi­co-chi­rur­gi­ca­le si al afec­tiu­ni­lor in care au fost epu­i­za­te toa­te cele­lal­te posi­bi­li­tati de explo­ra­re, pot fi reco­man­da­te ser­vi­cii medi­ca­le de inal­ta per­for­man­ta (CT, RMN, scin­ti­gra­fie etc.);
  • Medi­cul de spe­cia­li­ta­te din ambu­la­to­riu reco­man­da rea­li­za­rea de inves­ti­ga­tii para­cli­ni­ce si pre­scrie medi­ca­men­te cu si fara con­tri­bu­tie per­so­na­la;
  • Per­soa­ne­le care se asi­gu­ra facul­ta­tiv bene­fi­ci­a­za de ser­vi­cii medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te in ambu­la­to­riu pen­tru con­sta­ta­rea situ­a­ti­ei de urgen­ta si pen­tru depis­ta­rea de boli cu poten­ti­al ende­mo-epi­de­mic. Copii in var­sta de pana la 18 ani bene­fi­ci­a­za de ser­vi­ci­i­le medi­ca­le inclu­se in pache­tul de baza;

Condiții generale pentru acordarea consultațiilor în Ambulatoriul Integrat al Spitalului

1. Card de sănă­ta­te

2. Acte doveditoare de asigurat:

  • ade­ve­rin­ta de ser­vi­ciu tipiza­ta, adi­ca mode­lul tipizat, con­form Ordi­nu­lui nr. 903 din 19 noiem­brie 2007, publi­cat in Moni­to­rul Ofi­ci­al, sau ade­ve­rin­ta viza­ta de CJAS; avand tre­cut numa­rul total de zile de con­ce­diu medi­cal pe ulti­me­le 12 luni;
  • ade­ve­rin­ta (car­net) de elev , stu­dent, cupon de pen­sie, car­net de somaj, chi­tan­ta de asi­gu­ra­re medi­ca­la de la CJAS, etc;
  • bule­tin (car­te) de iden­ti­ta­te;
  • copie Xerox dupa con­ce­diu medi­cal;

3. Bilet de trimitere tip de la medi­cul de fami­lie, medi­cul de spe­cia­li­ta­te sau bilet de iesi­re din spi­tal

4. Bon de ordi­ne de la fiși­er*Pen­tru eli­be­ra­rea con­ce­diu­lui medi­cal:
  • ade­ve­rin­ta in care se va men­tio­na numa­rul de zile de con­ce­diu medi­cal de care a bene­fi­ci­at sala­ri­a­tul in ulti­me­le 12 luni;
  • for­mu­la­rul de con­ce­diu medi­cal ini­ti­al (daca este cazul).