Listă legislaţie incidentă personalului

1. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii;

2. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

3. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

4. HGR nr. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;

5. Ordinul nr. 834/31.05.2011 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unitatilor si subunitatilor sanitare, stabilirea nivelului de salarizare pe grade pentru personalul cu functii de conducere, precum si functiile care beneficiaza de un numar de clase suplimentare fata de salariul de baza;

6. Hotararea Guvernului nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata;

7. Regulamentul-cadru aprobat prin HGR nr. 153/2018 privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pt. conditii de munca prevazut in anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017;

8. Hotărârea nr. 917/2017 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Administrație" din administrația publică central;

9. Hotărâre nr. 905/2017 din 14 decembrie 2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;

10. Ordinul nr. 2169/2018 din 26 septembrie 2018 de aprobare a Metodologiei de transmitere a datelor privind veniturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice;

11. OUG nr. 111/08.12.2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor;

12. OUG nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

13. Ordinul MS nr. 1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea si promovarea in functii, grade, trepte profesionale in unitatile sanitare din sectorul sanitar;

14. HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

15. Ordinul nr. 869/2015 din 9 iulie 2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi;

16. Ordinul nr. 1141/1386 din 28 iunie 2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala;

17. Ordonanța nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului;

18. Ordinul nr. 1509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medical;

19. Ordinul nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea functiilor specific comitetului director din spitale;

20. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar, cu modificarile si completarile ulterioare;

21. Ordinul nr. 1224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;

22. Ordinul nr. 1706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor;

23. Ordinul nr. 1500 din 24 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor de anestezie şi terapie intensivă din unităţile sanitare;

24. Ordinul nr. 1224 din 9 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor privind activitatea unităţilor de transfuzie sanguină din spitale;

25. Ordinul nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;

26. Ordinul nr. 375 din 10 aprilie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de sănătate mintală;

27. Ordinul nr. 1718 din 23 decembrie 2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de dializă publice şi private;

28. Ordinul nr. 1312/250/2020 din 22 iulie 2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului; 29. Legea nr. 263/2010 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

30. Hotărâre nr. 257/2011 din 20 martie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

31. Legea nr. 76/2002 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

32. Hotărâre nr. 174/2002 din 20 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă;

33. Legea nr. 319/2006 din 14 iulie 2006, legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

34. Hotărâre nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

35. Legea nr. 307/2006 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

36. Ordinul nr. 974 din 2 iunie 2020 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul contractual și a fișei de evaluare a personalului de execuție și de conducere;

37. OUG nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;

38. Hotărâre nr. 1014/2015 din 30 decembrie 2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite;

Programări Online
Sari la conținut