Adrese utile

Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că Bis­trița-Năsă­ud
Casa Județenă de Asigurări de Sănătate Bistrița-Năsăud
Casa Națio­na­lă de Asi­gu­ră­ri de Sănă­ta­te
Ministerul Sănătății
Portal legislativ
Viața medicală
Cole­gi­ul Medi­ci­lor din Bucu­res­ti
Cole­gi­ul Medi­ci­lor din Roma­nia
OMS — Orga­ni­za­tia Mondi­a­la a Sana­ta­tii
MS/​Europa-​Organizatia Mondi­a­la a Sana­ta­tii-Biro­ul regio­nal pen­tru Euro­pa
WHO Sta­tis­ti­cal Infor­ma­tion Sys­tem (WHO­SIS)
CDC ATLAN­TA-Cen­ters for Disea­se Con­trol and Pre­ven­tion
Soci­e­ta­tea Roma­na de Infor­ma­ti­ca Medi­ca­la
Euro­pean Network of Heal­th Pro­mo­tion Agen­cies
Aso­ci­a­tia pen­tru Pre­ve­ni­rea Oste­o­po­ro­zei din Roma­nia
Medi­ci­na lega­la
CNPPM­FAP­S­SAM (Cen­trul Natio­nal de Pre­ga­ti­re Post­u­ni­ver­si­ta­ra a Medi­ci­lor, Far­ma­cis­ti­lor …)
Agen­tia Natio­na­la a Medi­ca­men­tu­lui
Tra­fi­cul de fiin­te uma­ne: Alter­na­ti­ve Soci­a­le, UNI­CEF Roma­nia si OIM
Por­tal de sti­ri si infor­ma­tii medi­ca­le

Programări Online
Sari la conținut