Misiune

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică care asigură următoarele servicii medicale: preventive, curative, de recuperare şi paleative, precum şi de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate şi a nou-născutului.

În spi­tal se des­fa­șoa­ră acti­vi­tăți de învățământ medi­co-far­ma­ce­u­tic, uni­ver­si­tar și post­u­ni­ver­si­tar, pos­tli­ceal și de cer­ce­ta­re ști­in­ți­fi­că medi­ca­lă.

Misiu­nea noas­tra este asi­gu­ra­rea con­di­ți­i­lor opti­me de inves­ti­ga­ții medi­ca­le, tra­ta­ment, caza­re, igie­nă, ali­men­ta­ție și de pre­ve­ni­re a infec­ți­i­lor nozo­co­mi­a­le, con­form nor­me­lor apro­ba­te prin ordin al minis­tru­lui sănătății publi­ce.

Viziune

Viziu­nea echi­pei de con­du­ce­re a Spitalului Judeţean de Urgenţă Bistriţa este per­fec­țio­na­rea și diver­si­fi­ca­rea con­ti­nuă a cali­tății ser­vi­ci­i­lor de sănă­ta­te prin asi­gu­ra­rea unui per­so­nal medio-sani­tar com­pe­tent, a unei baze teh­ni­co-mate­ri­a­le moder­ne și stan­dar­di­za­te, meto­de de tra­ta­ment și medi­ca­tie cores­pun­zătoa­re și con­di­ții hote­li­e­re de cali­ta­te.

Programări Online