Secția Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj II și IV
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 146 (Obs­te­tri­că — Etaj II) și interior 202 (Ginecologie — Etaj IV)

Echipa medicală

Dr. Col­ța Lucian

medic primar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Medic șef

Dr. Bărcan Mihai-Anton

medic specialist obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Dini­că Cătă­li­na

medic pri­mar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Jia­nu Ramo­na Zemora

medic primar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Pop Mari­us Ioan

medic pri­mar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Sil­ve­șan Gherman Iuliu Ioan

medic primar obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


Dr. Vârciu Adelina-Georgiana

medic specialist obs­te­tri­că-gine­co­lo­gie


As. Tan­ko Feli­cia

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asis­ten­t-Șef — Secție

Ker­tesz Iolan­da

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asis­ten­t-Șef — Bloc operator

Colaboratori

Dr. Nicorici Leonid

Medic Pri­mar Obs­te­tri­că-Gine­co­lo­gie


(linia de gardă)

Dotare

Masa de nastere pentru maternitati LM 01.4 Famed Zywiec

Monitor fetal FC-1400 Liamed

[table id=19 /]
Ser­vi­cii medi­ca­le
 • Moni­to­ri­za­rea sar­ci­nii cli­nic si eco­gra­fic
 • Scre­e­ning can­cer col
 • Supra­ve­ghe­rea leziu­ni­lor cer­vi­ca­le
 • Scre­e­ning can­cer san
 • Inter­ven­tii his­te­ro­sco­pi­ce
 • Cau­te­ri­zari col, polipi exo­cer­vi­cali, veruci, con­di­loa­me cu apa­ra­tu­ra moder­na — cau­ter cu radi­o­frec­ven­ta
 • Vide­o­col­po­sco­pie
 • Col­po­sco­pie
 • Inves­ti­ga­tii pen­tru dia­gnos­ti­cul ste­ri­li­ta­tii femi­ni­ne
 • Asis­ten­ta nas­te­rii sim­ple si cu risc obs­te­tri­cal cres­cut
 • Asis­ten­ta nas­te­rii cu ane­ste­zie peri­du­ra­la
 • Stan­dar­de euro­pe­ne de ingri­ji­re a nou-nas­cu­tu­lui in sec­tia de neo­na­to­lo­gie moder­ni­za­ta
 • Tra­ta­men­tul chi­rur­gi­cal al pato­lo­gi­ei geni­to-mama­re
 • Eco­gra­fie abdo­mi­na­la
 • Eco­gra­fie endo­va­gi­na­la
Programări Online