Consiliul de Etică

Componența Consiliului de etică:

Membri aleși din cadrul personalului, medici și asistenți medicali din cadrul Spitalului Județean de Urgență Bistrița:
Dr. Saca Victor – președinte
Dr. Ștefănescu Claudia Sultănica – membru permanent
Dr. Cocoi Ioan Dănuț – membru permanent
Dr. Anton Constantin – membru permanent
As. Kiss Maria Erzsebet – membru permanent
As. Sîrbu Cristina – membru permanent
Dr. Jianu Ramona Zemora – membru supleant
Dr. Vulcu Ioana Elisabeta – membru supleant
Dr. Grobois Emese – membru supleant
Dr. Bâldea Simona Alina – membru supleant
As. Tanko Felicia – membru supleant
As. Gălan Amalia Mihaela – membru supleant

Membri numiți de către Managerul Spitalului Județean de Urgență Bistrița:
Av. Halas Niculae – secretar permanent
Cons. Petraș Georgeta Sanda – secretar supleant
Dr. Pintea Emanuela Natalia – membru permanent
Ec. Nath Ioana Alina – membru supleant

Membri din partea Asociației de pacienți (Asociația „Clubul Amazoanelor” Bistrița):
Moldovan Livia Eugenia – membru permanent
Moldovan Alexandrina – membru supleant
Consiliul de etică reprezintă forul de autoritate morală constituit în cadrul spitalelor, în vederea garantării punerii în valoare a principiilor morale şi deontologice în cadrul sistemului de sănătate. Consiliul de etică promovează integritatea la nivelul spitalului şi emite avize şi hotărâri privind etica medicală şi organizaţională.
Baza legală: Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1502/2016 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului de etică ce funcţionează în cadrul spitalelor publice.

Atribuţiile Consiliului de etică, conform art. 8 al Ordinului MS nr. 1502/2016:

a) promovează valorile etice medicale şi organizaţionale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar şi administrativ al spitalului;
b) identifică şi analizează vulnerabilităţile etice şi propune managerului adoptarea şi implementarea măsurilor de prevenţie a acestora la nivelul spitalului;
c) primeşte din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic şi alte sesizări transmise spitalului care conţin speţe ce cad în atribuţiile Consiliului;
d) analizează, cu scopul de a determina existenţa unui incident de etică sau a unei vulnerabilităţi etice, speţele ce privesc:
(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relaţia pacient - cadru medico-sanitar şi auxiliar din cadrul spitalului, prevăzute în legislaţia specifică;
(ii) încălcarea drepturilor pacienţilor de către personalul medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
(iii) abuzuri săvârşite de către pacienţi sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar şi auxiliar, prevăzute în legislaţia specifică;
(iv) nerespectarea demnităţii umane;
e) emite avize etice, ca urmare a analizei situaţiilor definite de lit. d);
f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei infracţiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanţii spitalului sau de către petent;
g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei speţe pot face obiectul unei situaţii de malpraxis;
h) asigură informarea managerului şi a Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sănătăţii privind conţinutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluţiilor stabilite de avizul etic;
i) întocmeşte conţinutul comunicărilor adresate petenţilor, ca răspuns la sesizările acestora;
j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;
k) aprobă conţinutul rapoartelor întocmite semestrial şi anual de secretarul Consiliului etic;
l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;
m) analizează şi avizează regulamentul de ordine interioară al spitalului şi face propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia;
n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităţilor etice şi de integritate şi al respectării drepturilor pacienţilor şi oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul spitalului, pentru fiecare studiu clinic desfăşurat în cadrul spitalului;
o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienţilor, aparţinătorilor, personalului medico-sanitar şi auxiliar.

Programări Online