Secția Neurologie

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj III
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 166

Echipa medicală

Dr. Găr­duș Iuli­a­na

medic pri­mar neu­ro­lo­gie


Medic-șef
Competență în Managementul serviciilor de sănătate

Dr. Bâl­dea Adri­an Petru

medic pri­mar neu­ro­logie


Competență în Managementul serviciilor de sănătate

Dr. Bîrle Codruţa

medic primar neurologie


Doctor în științe medicale
Competență în Ultrasonografie Doppler Cerebrală

Dr. Bogdan Anca-Maria

medic primar neurologie


Competență în electromiografie

Dr. Deak Maria Gabrie­la

medic primar neu­ro­logie


Competență în EEG
Competență în Urgențe medico-chirurgicale
Competență în Managementul serviciilor de sănătate

Dr. Frimu Iulia

medic specialist neu­ro­logie


Medic primar medicină fizică și de reabilitare
Competență în ecografia aparatului locomotor
Competență în electromiografia în reabilitarea medicală

Dr. Hărăguș Horațiu Ioan

medic pri­mar neu­ro­logie


Dr. Moldovan Alexandra-Ramona

Medic specialist Neurologie


Dr. Timbuș Ioana-Adina

medic primar neu­ro­logie


Dr. Toma Oana-Mădălina

medic primar neurologie


Competență în Ultrasonografie Doppler cervico-cerebrală

As. Teoc Măricuța

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent medical-șef

Colaboratori

Dr. Nășcan Alexandru-Bogdan

Medic rezident an V Neurologie


(linia de gardă)

Dotare

nor

Monitor funcții vitale Star 8000 Comen

Defibrilator Cardiolife TEC -5621 Nihon Kohden

Defibrilator Cardiolife TEC -5621 Nihon Kohden

Ecotranscranian cu sonda creion DOLPHIN 4D VIASONIX

Ecotranscranian cu sonda creion DOLPHIN 4D VIASONIX

Aparat de ultrasonografie doppler ARIETTA V70 HITACHI

Aparat de ultrasonografie doppler ARIETTA V70 HITACHI

Nr.crtCategorie/Tip aparatDenumire aparat/ dispozitiv
1Monitoare funcții vitaleC 50 Comen
2Monitoare funcții vitaleStar 8000 Comen
3Seringi automateBeneFusion SP5 Mindray
4DefibrilatorCardiolife TEC -5621 Nihon Kohden
5Transluminator de veneVeinlite Ledx
6Aspirator secretii portabil 40 LSuper Vega Gima
7Aparat de ultrasonografie doppler portabil propiuARIETTA V70 HITACHI
8Ecotranscranian cu sonda creionDOLPHIN 4D VIASONIX
9Aparate pentru recuperarea disfagiei prin stimulare electrica (deglutitiei)Vitalstim Plus Electrotherapy
10PaturiLinet
11PaturiHaelvoet
12Elevator dispozitiv ridicare/transport pacientiOtimotion Arkimed 180

Servicii medicale
Inter­nari con­ti­nue in vede­rea pre­ci­zarii dia­gnos­ti­cu­lui, a tra­ta­men­tu­lui medi­ca­men­tos si, la nevo­ie, de recu­pe­ra­re (masaj, gim­nas­ti­ca medi­ca­la acti­va si pasi­va).

Aces­te ser­vi­cii medi­ca­le sunt ofe­ri­te bol­na­vi­lor cu urma­toa­re­le gru­pe de afec­tiuni:

 • afec­tiuni neu­ro-vas­cu­la­re acu­te si post-acu­te ische­mi­ce (con­sti­tu­i­te sau tranzi­to­rii) si hemo­ra­gi­ce (difu­ze sau deli­mi­ta­te)
 • defi­ci­tul motor si/​sau sen­zi­tiv (loca­li­zat sau extins), de cau­za cen­tral sau peri­fe­ri­ca (neu­ro-mus­cu­la­ra) acut sau recent
 • afec­ta­rea sta­rii de con­sti­en­ta
 • afec­tiu­ni­le ver­te­bro-dis­ca­le si spi­na­le acu­te sau recen­te, cro­ni­ce in puseu acut
 • ata­xia, sin­dro­mul ves­ti­bu­le-cere­be­los, tul­bu­ra­ri­le de echi­li­bru acu­te sau recen­te
 • boli­le demie­li­ni­zan­te in puseu acut
 • cefa­le­ea acu­ta sau recent apa­ru­ta, neex­plo­ra­ta
 • demen­ta Alzhe­i­mer si vas­cu­la­ra — debut, decom­pen­sari
 • boa­la Par­kin­son
 • enc­e­fa­lo­pa­tia acu­ta sau cro­ni­ca decom­pen­sa­ta
 • epi­lep­sia si sin­droa­me­le epi­lep­ti­for­me gene­ra­li­za­te sau par­ti­a­le, acu­te sau come­mo­ra­ti­ve
 • toa­te afec­tiu­ni­le neu­ro­lo­gi­ce cu risc vital si/​sau func­tio­nal ime­di­at
 • toa­te afec­tiu­ni­le sis­te­mu­lui ner­vos cen­tral si peri­fe­ric inclu­siv neu­ro-mus­cu­lar si mus­cu­lar, cro­ni­ce acu­ti­za­te (puseu) sau decom­pen­sa­te
 • trau­ma­tis­mul cra­nio-cere­bral non-chi­rur­gi­cal acut, recent, come­mo­ra­tiv
 • con­sul­turi inter­dis­ci­pli­na­re (25 consulturi/​zi)
 • inves­ti­ga­tii para­cli­ni­ce — EEG
 • exa­men CT cra­nian (nativ si cu con­trast i.v.), angio-CT cere­bral, pe baza docu­men­ta­ti­ei intoc­mi­te si apro­ba­te de con­du­ce­rea SJUB.
Programări Online
Sari la conținut