Secția Neurologie

Loca­ție: B-dul Gene­ral Gri­gore Bălan, nr. 43, Etaj III
Tele­fon: 0263 214 390/1 inte­ri­or 166

Echipa medicală

Dr. Găr­duș Iuli­a­na

medic pri­mar neu­ro­lo­g


Medic șef
Competență în „Managementul serviciilor de sănătate”

Dr. Bâl­dea Adri­an Petru

medic pri­mar neu­ro­log


Competență în „Managementul serviciilor de sănătate”

Dr. Deak Maria Gabrie­la

medic primar neu­ro­log


Competență în „EEG”
Competență în „Urgențe medico-chirurgicale”
Competență în „Managementul serviciilor de sănătate”

Dr. Frimu Iulia

medic specialist neu­ro­log


(Concediu de maternitate)

Dr. Hărăguș Horațiu Ioan

medic pri­mar neu­ro­log


Dr. Toma Oana-Mădălina

medic specialist neurolog (concediu de maternitate)


Competență în „Ultrasonografie Doppler cervico-cerebrală”

Dr. Timbuș Ioana-Adina

medic specialist neu­ro­log


As. Teoc Măricuța

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent șef (numire temporară)

Colaboratori

Dr. Bogdan Anca-Maria

Medic Specialist Neu­ro­logie


(linia de gardă)

Dr. Moldovan Alexandra Ramona

Medic rezident an IV Neurologie


(linia de gardă)

Dotare

nor

Monitor funcții vitale Star 8000 Comen

Defibrilator Cardiolife TEC -5621 Nihon Kohden

Defibrilator Cardiolife TEC -5621 Nihon Kohden

Ecotranscranian cu sonda creion DOLPHIN 4D VIASONIX

Ecotranscranian cu sonda creion DOLPHIN 4D VIASONIX

Aparat de ultrasonografie doppler ARIETTA V70 HITACHI

Aparat de ultrasonografie doppler ARIETTA V70 HITACHI

Nr.crtCategorie/Tip aparatDenumire aparat/ dispozitiv
1Monitoare funcții vitaleC 50 Comen
2Monitoare funcții vitaleStar 8000 Comen
3Seringi automateBeneFusion SP5 Mindray
4DefibrilatorCardiolife TEC -5621 Nihon Kohden
5Transluminator de veneVeinlite Ledx
6Aspirator secretii portabil 40 LSuper Vega Gima
7Aparat de ultrasonografie doppler portabil propiuARIETTA V70 HITACHI
8Ecotranscranian cu sonda creionDOLPHIN 4D VIASONIX
9Aparate pentru recuperarea disfagiei prin stimulare electrica (deglutitiei)Vitalstim Plus Electrotherapy
10PaturiLinet
11PaturiHaelvoet
12Elevator dispozitiv ridicare/transport pacientiOtimotion Arkimed 180

Servicii medicale
Inter­nari con­ti­nue in vede­rea pre­ci­zarii dia­gnos­ti­cu­lui, a tra­ta­men­tu­lui medi­ca­men­tos si, la nevo­ie, de recu­pe­ra­re (masaj, gim­nas­ti­ca medi­ca­la acti­va si pasi­va).

Aces­te ser­vi­cii medi­ca­le sunt ofe­ri­te bol­na­vi­lor cu urma­toa­re­le gru­pe de afec­tiuni:

 • afec­tiuni neu­ro-vas­cu­la­re acu­te si post-acu­te ische­mi­ce (con­sti­tu­i­te sau tranzi­to­rii) si hemo­ra­gi­ce (difu­ze sau deli­mi­ta­te)
 • defi­ci­tul motor si/​sau sen­zi­tiv (loca­li­zat sau extins), de cau­za cen­tral sau peri­fe­ri­ca (neu­ro-mus­cu­la­ra) acut sau recent
 • afec­ta­rea sta­rii de con­sti­en­ta
 • afec­tiu­ni­le ver­te­bro-dis­ca­le si spi­na­le acu­te sau recen­te, cro­ni­ce in puseu acut
 • ata­xia, sin­dro­mul ves­ti­bu­le-cere­be­los, tul­bu­ra­ri­le de echi­li­bru acu­te sau recen­te
 • boli­le demie­li­ni­zan­te in puseu acut
 • cefa­le­ea acu­ta sau recent apa­ru­ta, neex­plo­ra­ta
 • demen­ta Alzhe­i­mer si vas­cu­la­ra — debut, decom­pen­sari
 • boa­la Par­kin­son
 • enc­e­fa­lo­pa­tia acu­ta sau cro­ni­ca decom­pen­sa­ta
 • epi­lep­sia si sin­droa­me­le epi­lep­ti­for­me gene­ra­li­za­te sau par­ti­a­le, acu­te sau come­mo­ra­ti­ve
 • toa­te afec­tiu­ni­le neu­ro­lo­gi­ce cu risc vital si/​sau func­tio­nal ime­di­at
 • toa­te afec­tiu­ni­le sis­te­mu­lui ner­vos cen­tral si peri­fe­ric inclu­siv neu­ro-mus­cu­lar si mus­cu­lar, cro­ni­ce acu­ti­za­te (puseu) sau decom­pen­sa­te
 • trau­ma­tis­mul cra­nio-cere­bral non-chi­rur­gi­cal acut, recent, come­mo­ra­tiv
 • con­sul­turi inter­dis­ci­pli­na­re (25 consulturi/​zi)
 • inves­ti­ga­tii para­cli­ni­ce — EEG
 • exa­men CT cra­nian (nativ si cu con­trast i.v.), angio-CT cere­bral, pe baza docu­men­ta­ti­ei intoc­mi­te si apro­ba­te de con­du­ce­rea SJUB.
Programări Online