Coplata

Con­form Hotă­râ­rii GUVER­NU­LUI ROM­NIEI
Nr. 117 din 27 mar­tie 2013 pen­tru apro­ba­rea Con­trac­tu­lui-cadru pri­vind con­di­ți­i­le acor­dării asis­ten­ței medi­ca­le în cadrul sis­te­mu­lui de asi­gu­ră­ri soci­a­le de sănă­ta­te

ART. 74
(1) Spitalele încasează de la asiguraţi suma corespunzătoare coplăţii, astfel:
a) pentru serviciile medicale acordate în regim de spitalizare continuă, (…).
Excepţie fac:
-serviciile medicale spitaliceşti acordate în secţiile/compartimentele de îngrijiri paliative,
- serviciile medicale spitaliceşti pentru internările obligatorii pentru bolnavii psihici prevăzuţi la art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi cele dispuse prin ordonanţa procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale,
- precum şi serviciile medicale spitaliceşti de lungă durată - ani
- serviciile medicale spitaliceşti pentru care criteriul de internare este urgenţa;
(3) Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 213^1 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fac dovada acestei calităţi cu documente eliberate de autorităţile competente că se încadrează în respectiva categorie, precum şi cu documente şi/sau, după caz, cu declaraţie pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevăzut în norme.
Categoriile de asiguraţi scutite de coplată, prevăzute la art. 213^1 din Legea nr. 95/2006:
- copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 şi 26 de ani, dacă sunt sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii dacă nu realizează venituri de muncă;
- bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte resurse;
- pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;
- toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au nici un venit sau venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale;
Prezenta Hotărâre intră în vigoare la pacienţii internaţi începând cu 01.04.2013.
Valoarea coplăţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa este de 10 lei şi se plăteşte la externarea pacientului.
Încasarea coplăţii se va face la:
- Caseria spitalului pentru secţiile din sediul Gen. Grigore Bălan;
- Birou primire Alba Iulia pentru sectiile din complexul de pe Alba Iulia;
- Birou primire B-dul Independenţei pentru sectiile din complexul de pe B-dul Independenţei;
- Pentru secțiile Psihiatrie și Pneumologie la nivelul secţiei;


Programări Online