Centrul Județean de Planificare Familială

Loca­ție: str. Gării nr.9-11, Bistrița
Tele­fon: 0263 237312

Echipa medicală

Dr. Mol­do­van Cor­ne­lia

Medic Specialist Medicină Generală


Medic coordonator
Medic for­ma­tor pe pro­ble­me de pla­ni­fi­ca­re fami­li­a­lă și edu­cație sexu­a­lă
Compentență în Planificare Familială

As. Mihalca Ioana

Asistent medical principal Obstetrică-Ginecologie


Formator SIDA
Competență Urgențe Obstetrică-Ginecologie

Colaboratori

Dr. Banea Victor

Medic specialist Nefrologie


(linia de gardă)
Ser­vi­cii medi­ca­le
 • pro­gra­mul natio­nal de scre­e­ning — Can­cer de Col Ute­rin
 • infor­ma­tii pri­vind meto­de­le de con­tra­cep­tie, infec­ti­i­le trans­mi­si­bi­le sexu­al, can­cer de col ute­rin, can­cer mamar, avort, ciclu men­stru­al, ana­to­mia si fizi­o­lo­gia apa­ra­tu­lui de repro­du­ce­re mas­culin si femi­nin
 • edu­ca­tie pen­tru sana­ta­te in scoli, uni­ver­si­tati, intre­prin­deri
 • for­ma­re de for­ma­tori, edu­ca­tori, ani­ma­tori, volun­tari
 • con­si­li­e­re pen­tru ale­ge­rea meto­dei con­tra­cep­ti­ve, urma­ri­rea con­tra­cep­ti­ei, asi­gu­ra­rea acce­si­bi­li­ta­tii si con­ti­nu­i­ta­tii meto­dei ale­se
 • eva­lu­a­rea gene­ra­la a sta­rii de sana­ta­te
 • con­tra­cep­tie de urgen­ta
 • con­si­li­e­re HIV-SIDA
 • con­si­li­e­re psi­ho-sexu­a­la
 • con­si­li­e­re pen­tru gra­vi­de
 • con­si­li­e­re pre si post avort
 • pre­ve­ni­rea si depis­ta­rea can­ce­ru­lui mamar (pal­pa­rea sanu­lui)
 • pre­ve­ni­rea si depis­ta­rea can­ce­ru­lui de col ute­rin (recol­ta­rea de fro­tiu Babes-Papa­ni­co­lau)
 • pre­ve­ni­rea, depis­ta­rea si tra­ta­men­tul boli­lor trans­mi­si­bi­le sexu­al (fro­tiu vagi­nal urmat de tra­ta­ment tin­ta)
 • con­si­li­e­re pre­ma­ri­ta­la urma­ta de eli­be­ra­rea cer­ti­fi­ca­te­lor pre­nup­ti­a­le, mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve inma­na­te cuplu­lui cu posi­bi­li­ta­tea de a reve­ni pen­tru con­si­li­e­re spe­ci­fi­ca nece­si­ta­ti­lor
 • con­si­li­e­rea infer­ti­li­ta­tii
Programări Online
Sari la conținut