Centrul de Sănătate Mintală (CSM)

Loca­ție: Str. Gării, nr. 9-11, Bistrița
Tele­fon: 0263 233583

Echipa medicală

Dr. Hor­doan Ancu­ța

medic primar psihiatrie


Medic-șef

Deak Cristina

Psiholog clinician


As. Rus Maria

asis­ten­t medi­ca­l prin­ci­pa­l


Asistent medical-şef

As. Cli­po­tă Lucian Tra­ian

Asis­ten­t social


Zăgrean Camelia-Elena

Instructor de ergoterapie


Dota­re
CSM are la dis­po­zi­tie un corp de cla­di­re com­pus din: 5 cabi­ne­te, sala de acti­vi­tati diver­se, sala de sport si gru­puri sani­ta­re.
Ser­vi­cii medi­ca­le
 • ser­vi­cii psi­hia­tri­ce ambu­la­to­rii
 • ser­vi­cii de inter­ven­tie in cri­za
 • ser­vi­cii psi­hia­tri­ce de zi
 • con­sul­ta­tii medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te programate/​neprogramate (la cere­re, urgen­te)
 • con­sul­ta­tii in comu­ni­ta­te (la domi­ci­liu) — aco­lo unde exis­ta situ­a­tii care impun acest lucru
 • con­sul­ta­tii inter­dis­ci­pli­na­re — la soli­ci­ta­re
 • con­si­li­e­re psi­hia­tri­ca
 • depis­ta­rea acti­ve si pre­co­ce a tul­bu­ra­ri­lor min­ta­le
 • asi­gu­ra­rea asis­ten­tei medi­ca­le cura­ti­ve
 • emi­te­re de docu­men­te medi­ca­le
 • tera­pie ocu­pa­tio­na­la pen­tru rein­ser­tia soci­a­la a pacien­ti­lor
 • ergo­te­ra­pie (sport)
 • eva­lu­a­re psi­ho­lo­gi­ca la pacien­tii pro­gra­mati
 • con­si­li­e­re de scur­ta dura­ta axa­ta pe pro­ble­ma
 • tera­pii supor­ti­ve
 • tera­pii stan­dard de rela­xa­re
 • mana­ge­men­tul si medi­e­rea con­flic­tu­lui
 • con­si­li­e­re in vede­rea cres­te­rii com­pli­an­tei la tra­ta­ment
 • con­si­li­e­re soci­a­la cu pacien­tii pro­gra­mati si apar­ti­na­to­rii aces­to­ra
 • men­ti­ne­rea si medi­e­rea lega­tu­rii din­tre pacien­ti si institutiile/​autoritatile pres­ta­toa­re de ser­vi­cii soci­a­le
 • men­ti­ne­rea si medi­e­rea lega­tu­rii din­tre pacien­tii inter­nati si medi­ul comu­ni­tar al aces­to­ra (fami­lie, grup soci­al, auto­ri­ta­ti­le loca­le)
 • iden­ti­fi­ca­rea si medi­e­rea solu­ti­i­lor de rein­ser­tie sociala/​comunitara a pacien­ti­lor inter­nati
 • ser­vi­cii de asis­ten­ta mobi­la — pen­tru pacien­tii difi­cil de tra­tat sau care refu­za sa frec­ven­te­ze struc­tu­ri­le medi­ca­le, dar care accep­ta tra­ta­men­tul sau pen­tru aco­pe­ri­rea unor nevoi psi­ho­so­ci­a­le vari­a­te, care nece­si­ta o depla­sa­re a unor mem­bri ai echi­pei tera­pe­u­ti­ce
 • detec­ta­rea si tra­ta­rea pro­ble­me­lor de sana­ta­te min­ta­la: depre­sia, anxi­e­ta­tea, tul­bu­ra­ri­le lega­te de stress, depen­den­ta de sub­stan­te, tul­bu­ra­ri­le psi­ho­ti­ce si tul­bu­ra­ri­le soma­to­for­me
Acte legi­sla­ti­ve care regle­me­tea­ză acti­vi­ta­tea CSM
 • HG. 1424 din/18.11.2009
 • Legea 487 (repu­bli­ca­re)
 • Legea 129/12.06.2012
 • Legea 95/14.04.2006
 • Ordin 946/04.07.2005
 • Pact euro­pean pen­tru sana­ta­te min­ta­la si bunas­ta­re — Bru­xe­l­les, 12–13.06.2008
Programări Online
Sari la conținut